Понеділок, 10.12.2018, 09:47
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Контакти
Годинник
Мудрі думки
Вікно в Україну
Український національний інтернет-портал «Аратта. Вікно в Україну»
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

"НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА"     науково-методичний журнал

Каталог статей

Головна » Статті » Статті польською мовою

STANDARDY KSZTALCENIA PEDAGOGICZNEGO W POLSCE

STANDARDY KSZTALCENIA PEDAGOGICZNEGO W POLSCE

 
 

                                                                                                                    Elzbieta MITERKA,
                                                                                  mgr Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie

Celem artykulu jest zaprezentowanie obowiqzujqcych standardow ksztalcenia pedagogicznego w Polsce, w oparciu o przyjqte normy wytyczone przez rozporzqdzenia ministerialne i kryteria wykorzystywane podczas klasyfikacji zawodu pedagoga.

Stowa kluczowe: Pedagogue, tutor, teacher, coach, guardian, educator, methodologies, language teacher are just some of the professions, which they exist on the labor market needs and they are realized by of graduates in pedagogic.

This article aims to present the existing teacher training standards in Poland, based on accepted standards set by the ministerial regulations and criteria used when classifying the profession pedagogue.

Key words: Pedagog, wychowawca, nauczyciel, trener, opiekun, dydaktyk, metodyk, lektor to tylko niektore okreslenia zawodow, sklasyfikowanych na potrzeby rynku pracy i wykonywanych przez absolwentow kierunkow pedagogicznych.

Roznorodnosc zawodow, ktorych podstaw^ kwalifikacji stanowi^ ukonczone studia pedagogiczne, wskazuje na uniwersalnosc kierunku pod k^tem wyposazenia absolwenta w szereg kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. „Pedagog jest jednak kims wi^cej - reprezentantem kompleksowo pojmowanej profesji spolecznej wymagaj^cej przygotowania do podejmowania dzialania spolecznego w tkance spolecznej wobec trzech kategorii osob: zagroZonych wyl^czeniem, wyl^czanych i juz wyl^czonych (wykluczonych) z zycia spolecznego. Jako przedstawiciel tej profesji musi orientowac swe dzialania na opiek^ i pomoc, na wychowanie, inkulturacje, edukaj i animacje procesow wspomagaj^cych rozwoj innego czlowieka czy grup spolecznych. Wspolnym celem dzialania pedagoga i jego podopiecznych jest ulatwienie nawi^zywania relacji spolecznych, ktore wyzwalaloby mechanizm wl^czenia ich do zycia spolecznego”. To zadanie roztacza przed absolwentem studiow pedagogicznych szereg mozliwosci w zakresie podejmowanych dzialan edukacyjnych sluz^cych realizacji tak postawionego celu.

Profesor Boguslaw Sliwerski pisze „Obecny zawod pedagoga coraz cz^sciej postrzegany jest kompetencyjnie. Akcentuje si<? potrzeby specjalistycznego przygotowania do tej roli w zakresie poz^danych sprawnosci i umiej^tnosci, ktore powinny byc wsparte wiedz^ ogoln^ teoretyczn^, kierunkow^ (pedagogiczn^) i specjalnosciow^ oraz niezb^dnymi cechami osobowosci, w tym takze w zakresie myslenia (najlepiej tworczego). Slowa powyzsze maj^ swoje odzwierciedlenie w
normach obowi^zuj^cych jako wytyczne ksztalcenia pedagogicznego w Polsce pod nazw^. standardów ksztalcenia na kierunku pedagogika.

Warto pami^tac jak pisze Wolfgang Brezinka ze „Gdy chodzi o wiedzi? uzyteczn^ i dzialalnosc zawodow^, to uwaza si<? cingle, ze nikt nie moze stac si<? ekspertem, jesli nie zapozna si^ gruntownie z dotychczasowymi osi^gni^ciami i nie oprze na nich swego myslenia i dzialania.

Ze wzgl^du na obowi^zjcy w naszym kraju trójstopniowy system studiów podzielony na trzyletnie studia licencjackie (wyzsze zawodowe), dwuletnie uzupelniaj^ce magisterskie i studia doktoranckie, przyjrzyjmy si<? wybranym elementom wytycznych jakie zawieraj^ standardy ksztalcenia dla kierunku pedagogik:

Z owyzszego zestawienia wynika ze studia na kierunku pedagogika przygotowuj^ absolwentów w bardzo szerokim zakresie zawodowych dzialan edukacyjnych, nie s^ jednak studiami uprawniaj^cymi do pracy w zawodzie nauczyciela. Brak wytycznych w zakresie realizacji praktyk na kierunku pedagogika, a nie w zakresie praktyk pedagogicznych, pozwala na swoist^ dowolnosc w przygotowaniu absolwenta do aktywnego wejscia na rynek pracy.

Zapewne stanowi to argument dla uczelni propaguj^cych interdyscyplinarne podejscie do studiowania i wielozawodowosc, które to zapewnic maj^ absolwentom zatrudnienie po ukonczeniu jednego z wybranych kierunków czy specjalnosci ksztalcenia.

Zgadzam si<? ze slowami profesora Boguslawa Sliwerskiego, który pisze „Dosc powszechnie uwaza si<?, ze pedagogiem powinna byc osoba, która zostala specjalnie przygotowana do kierowania procesami socjalizacyjnymi, wychowawczymi i opiekunczymi, glównie w dzialalnosci pozaszkolnej ale takze w szkole. O ile jednak kazdy nauczyciel powinien miec przygotowanie pedagogiczne, o tyle nie kazdy pedagog jest nauczycielem”

Kwalifikacje nauczycielskie zdobywane podczas studiów na wybranym kierunku, specjalnosci ksztalcenia nosz^ nazw^ specjalizacji nauczycielskiej i dotycz^ przygotowania absolwenta do realizacji zadan w zakresie obowi^zków nauczyciela. W celu uzyskania uprawnien do pracy w charakterze nauczyciela nalezy ukonczyc studia wyzsze na kierunku, który odpowiada rodzajowi prowadzonych zaj^c.

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wymagania ogólne

Czas

 

Trwania

Co najmniej 6 semestrów

Co najmniej 4 semestry

Liczba

Godzin

Nie mniej niz 1800

Nie mniej niz 800

Sylwetka

Absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika dysponuje

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika dysponuje

 
 

Podstawow^ wiedz^ ogólno - pedagogiczn^, historyczno - filozoficzn^, socjologiczn^ i psychologiczn^ niezbçdn^ do zrozumienia spoleczno - kulturowego kontekstu ksztalcenia, wychowania i pracy opiekunczej oraz do ksztaltowania wlasnego rozwoju zawodowego. Ma umiejçtnosc komunikacji spolecznej, poslugiwania siç warsztattem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego dzialania oraz tworzenia wlasnego warsztatu metodycznego. Ma umiejçtnosc refleksyjnego spojrzenia na wlasn^ rolç zawodow^ oraz poglçbionego rozumienia rzeczywistosci edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zalezne od wybranej specjalnosci, z mozliwosci^ orientacji na konkretn^specj alnosc pedagogiczn^.

Jest przygotowany do pracy w:

- szkolnictwie (po ukonczeniu specjalnosci nauczycielskiej - zgodnie ze standardami ksztalcenia przygotowuj^cego do wykonywania zawodu nauczyciela);

- placówkach oswiatowo - wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakladach pracy, sluzbie zdrowia;

- instytucjach profilaktyki spolecznej i w wymiarze sprawiedliwosci.

Rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretn^ specjalnosc pedagogiczn^. Posiada umiejçtnosci prowadzenia badan, dostrzegania oraz samodzielnego rozwi^zywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalnosci. Jest przygotowany do dzialalnosci prospolecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. Absolwent jest przygodo-wany do aktywnosci w róznych obszarach dzialan edukacyjnych oraz do pracy w:

- szkolnictwie (po ukonczeniu specjalnosci nauczycielskiej - zgodnie ze standardami ksztalcenia przygotowuj^cego do wykonywania zawodu nauczyciela);

- w placówkach opiekunczowychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy spolecznej ;

- przedszkolach i placówkach oswiatowych;

- poradniach specjalistycznych; zakladach pracy;

- panstwowej i samorz^dowej administracji;

- sluzbie zdrowia, a takze instytucjach profilaktyki spolecznej i wymiaru sprawiedliwosci.

Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oswiatowych.

Praktyki

Nie krócej niz 8 tygodni

Brak

Zestawienie wlasne wykonane na potrzeby publikacji.

 

Aktem normatywnym uszczególawiaj^cym wymagania stawiane absolwentom jest obowi^zuj^ce rozporz^dzenie ministra edukacji narodowej w którym czytamy: „Specjalizacja nauczycielska realizowana w trakcie studiów wyzszych zawodowych, uzupelniaj^cych studiów magisterskich i jednolitych studiów magisterskich obejmuje:

1) ksztalcenie kierunkowe - przygotowjce merytorycznie z zakresu przedmiotu (zajec),

Realizowane w ramach kierunku studiów w taki sposób, aby absolwent nabyl wiedzy i umiej^tnosci odpowiednich do nauczania przedmiotu (prowadzenia zaj^c);

2) ksztalcenie nauczycielskie - przygotowjce do realizacji zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych, prowadzone w powi^zaniu z ksztalceniem kierunkowym oraz praktykami pedagogicznymi;

3) praktyki pedagogiczne - sluz^ce nabyciu i rozwijaniu umiej^tnosci zawodowych przez praktyczne zaj^cia z uczniami, a takze umozliwiaj^ce poznanie organizacji i funkcjonowania szkól i placówek, realizowane w powi^zaniu z ksztalceniem nauczycielskim;

4) ksztalcenie w zakresie technologii informacyjnej - przygotowjce do poslugiwania si<? technologi^ informacyjn^, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zaj^c);

5) ksztalcenie w zakresie j<?zyka obcego (...).

W przypadku studiów wyzszych zawodowych specjalizacja nauczycielska obejmuje ponadto ksztalcenie z zakresu dodatkowej specjalnosci nauczycielskiej - przygotowjce merytorycznie do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zaj^c) w taki sposób, aby absolwent nabyl wiedzy i umiej^tnosci odpowiednich do nauczania przedmiotu (prowadzenia zaj^c).

W zakresie umiej^tnosci postulowanych do osi^gni^cia przez absolwenta specjalizacji nauczycielskiej, w rozporz^dzeniu zapisane jest „Przygotowanie do zawodu nauczyciela powinno prowadzic do nabycia kompetencji w zakresie:

1) dydaktycznym;

2) wychowawczym i spolecznym - zwi^zanym z umiej^tnosci^ rozpoznawania potrzeb uczniów oraz zdolnosci^ do wspólpracy w relacjach mi^dzyludzkich;

3) kreatywnym - wyrazaj^cym si<? zdolnosci^ do samoksztalcenia, innowacyjnosci^ i niestandardowosci^ dzialan w powi^zaniu ze zdolnosciami adaptacyjnymi, mobilnosci^ i elastycznosci^;

4) prakseologicznym - wyrazaj^cym si<? skutecznosci^ w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych;

5) komunikacyjnym - wyrazaj^cym si<? skutecznosci^ zachowan werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych;

6) informacyjno-medialnym - wyrazaj^cym si<? umiej^tnosci^ poslugiwania si<? technologi^ informacyjn^, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zaj^c);

7) j^zykowym - wyrazaj^cym si<? znajomosci^ co najmniej jednego j<?zyka obcego w stopniu zaawansowanym”.

W rozporzedzeniu odnajdujemy równiez, dosc szczególowy opis realizacji praktyk pedagogicznych który stanowi ze „Celem praktyk pedagogicznych jest w szczególnosci:

1) poznanie organizacji pracy róznych typów szkól i placówek, a w szczególnosci tych, w których absolwenci moge znalezc zatrudnienie;

2) nabycie umiejçtnosci planowania, prowadzenia i dokumentowania zajçc;

3) nabycie umiejçtnosci prowadzenia obserwacji zajçc i jej dokumentowania;

4) nabycie umiejçtnosci analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów;

5) nabycie umiejçtnosci analizowania wlasnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów.

Praktyki pedagogiczne se organizowane w róznych typach szkól i placówek, a

Obowiezkowo w tych, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje. W trakcie praktyk studentowi zapewnia siç nastçpujece formy aktywnosci: wizyty w szkolach i placówkach, obserwowanie zajçc, asystowanie nauczycielowi prowadzecemu zajçcia, prowadzenie zajçc wspólnie z nauczycielem, samodzielne prowadzenie zajçc, planowanie i omawianie zajçc prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Zaprezentowane powyzej wytyczne ministerialne nie stanowie istoty zawodu pedagoga a se jedynie zapisem stawianych mu wymagan formalnych. Slusznie zauwaza profesor Boguslaw Sliwerski piszec ze „Kazda profesja spoleczna, a zwlaszcza rola pedagoga - jako niezwykle silnie zwiezana z zaufaniem publicznym - wymaga szczególnego rodzaju predyspozycji okreslanych jako talent czy „pedagogiczna dusza”. Niezwykle cenne dla wspomagania rozwoju róznych jednostek i grup spolecznych se osoby, które zostaly obdarzone pewnego rodzaju zmyslem, talentem, czy wrazliwoscie pedagogiczne. Trzeba je jednak odkryc czy oszlifowac takze za sprawe wiedzy kierunkowej, specjalistycznej oraz umiejçtnosci komunikacyjnych, edukatorskich, które pozwole studentom tego kierunku rozpoznawac procesy socjalizacyjne, wychowawcze i dydaktyczne lub dydaktyczne i wplywac na nie. Bez ciekawej osobowosci i kulturowego wyposazenia, jakie wynosi siç z wlasnego domu, sama wiedza i dyplom nie wystarcze do bycia pedagogiem i do osiegania sukcesów.

Kazdy z dwóch aspektów, zarówno ten formalny realizujecy wytyczne zawarte w odpowiednich aktach prawnych jak i ten wychowawczy postulujecy reprezentowanie przez pedagogów odpowiednich postaw i zachowan, wyrazaje istotç odpowiedniego przygotowania w zakresie ksztaltowania czlowieka do roli pedagoga.

Studia pedagogiczne stanowie swoistego rodzaju fenomen pod ketem nieustajecego nimi zainteresowania ze strony absolwentów szkól srednich. Moim zdaniem zwiezane jest to z róznorodnoscie zawodów, jakie moge realizowac absolwenci studiów pedagogicznych, bezposrednio po ich ukonczeniu bedz po uzupelnieniu wymagan opisanych w standardach kwalifikacji zawodowych. Rodzajowe klasyfikacjç zawodów stosowane w zakresie: posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, gromadzenia danych do okreslania polityki zatrudnienia i ksztalcenia ustawicznego oraz prowadzenia badan, analiz, prognoz i innych opracowan dotyczecych rynku pracy, odnajdujemy w rozporzedzeniu ministra pracy i polityki spolecznej. Podzial zawodów bezposrednio zwiezanych z wyksztalceniem pedagogicznym prezentuje siç nastçpujeco:

Grupa wielka 2 - SPECJALISCI

Grupa duza 23 - Specjalisci nauczania i wychowania

Kod

Nazwa

231

Nauczyciele akademiccy

232

Nauczyciele ksztalcenia zawodowego

233

Nauczyciele gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych (z wyjetkiem nauczycieli ksztalcenia zawodowego)

234

Nauczyciele szkól podstawowych i specjalisci do spraw wychowania malego dziecka

2342

Specjalisci do spraw wychowania malego dziecka

234201

Nauczyciel przedszkola

2351

Wizytatorzy i specjalisci metod nauczania

235101

Andragog

235102

Ewaluator programów edukacji

235103

Metodyk edukacji na odleglosc

235104

Metodyk multimedialny

235105

Nauczyciel doradca metodyczny

235106

Nauczyciel instruktor

235107

Pedagog

235108

Pedagog medialny

2352

Nauczyciele szkól specjalnych

235201

Surdopedagog

235202

Socjoterapeuta

235203

Tyflopedagog

235205

Oligofrenopedagog

2353

Lektorzy j^zyków obcych

2359

Specjalisci nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

235901

Dydaktyk aplikacji multimedialnych

235902

Egzaminator on-line

235903

Egzaminator osób ubiegajecych siç o uprawnienia do kierowania pojazdem

235904

Nauczyciel bibliotekarz

235905

Nauczyciel konsultant

235906

Nauczyciel logopeda

235907

Nauczyciel na odleglosc

235908

Nauczyciel psycholog

235909

Nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej

235910

Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych

235911

Pedagog animacji kulturalnej

235912

Pedagog szkolny

235913

Specjalista do spraw zarzedzania w oswiacie

235914

Wychowawca w placówkach oswiatowych, wychowawczych i opiekunczych

235915

Wykladowca na kursach (edukator, trener)

Wybrane elementy klasyfikacja zawodóobfitosc zawodów których podstawç stanowi wyksztalcenie pedagogiczne zostala wyodrçbniona w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych, które to stanowie rodzaj normy opisujecej kwalifikacje pracownicze, konieczne do wykonywania typowych zadan zawodowych, zgodnie z wymaganiami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie. Standardy kwalifikacji maje za zadanie zapewnic jakosc ksztalcenia i powiezac go z rynkiem pracy - se baze do tworzenia standardów ksztalcenia, a w konsekwencji programów nauczania oraz standardów egzaminacyjnych. Zapewniaje przejrzystosc kwalifikacji co ulatwia zatrudnienie i umozliwia uznawanie kwalifikacji zdobytych podczas róznych form doszkalajecych (szkolnej, kursowej, poprzez doswiadczenie itp.). Standardy kwalifikacji stanowie zatem podstawç informacyjne dla tworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji i budowania systemu walidacji kompetencji, które to warunkuje porównywalnosc swiadectw i dyplomów, co z kolei ulatwia m. in. mobilnosc zatrudnienia takze w skali miçdzynarodowej.

Zwracajec uwagç na fakt iz ksztalcenie pedagogów powinno uwzglçdniac zlozonosc i zmiennosc sytuacji i warunków, w jakich bçde oni wykonywali swoje pracç czy sluzbç spoleczne, istotne rolç w jego ksztalceniu musi odgrywac umiejçtne wyposazenie go w jak najszersze, interdyscyplinarne wiedzç z zakresu nauk humanistycznych oraz odniesienie jej do praktycznych wymiarów przyszlych zadan spoleczno-zawodowych. Wymagane zatem jest by w procesie ksztalcenia teorii naukowej wleczyc schematy poznawcze, funkcjonujece w przekonaniach osób rozpoczynajecych studia, tak aby sklonilo je to do krytycznej, osobistej refleksji nad wlasne tozsamoscie zawodowe, aspiracjami, wyobrazeniem potencjalnych nastçpstw dzialan i mozliwosciami ich skutecznego realizowani.

Stanislaw Nalaskowski proponuje zatem „ujçcie pogledów na temat studiów pedagogicznych w dwie grupy zgodnie z którymi:

- studia pedagogiczne se studiami wylecznie zawodowymi, totez ich celem jest wyksztalcenie kandydatów do okreslonej profesji, w weskiej specjalnosci. Po ich ukonczeniu absolwenci bçde specjalistami-praktykami, profesjonalistami w dziedzinie dzialalnosci wyznaczonej w procesie spolecznego podzialu pracy (np. pedagog opiekunczy, andragog, pedagog szkolny itp.);

- studia pedagogiczne se studiami okreslonej dziedziny wiedzy, a wiçc pedagogiki jako nauki, zas konczecy je absolwenci zasilaje spolecznosc naukowe teoretyków, znawców tej galçzi wiedzy i metodologii badan odpowiadajecej wybranej subdyscyplinie nauki o wychowaniu (np. historyk wychowania, teoretyk

Wychowania, pedagog ogólny itp.).

Warto równiez w tym miejscu przytoczyc slowa Wolfganga Brezinki który pisze „Uniwersytety nie moge jednak zwlekac z przestawieniem edukacji nauczycieli i innych profesjonalnych wychowawców na nowoczesne pedagogikç praktyczne. Jesli ktos chce zostac nauczycielem lub wychowawce, nie potrzebuje wyksztalcenia przygotowujecego uczonych zajmujecych siç wychowaniem, czy tez ekspertów z dziedziny nauki o wychowaniu, psychologii pedagogicznej, socjologii lub dydaktyki naukowej. Przekonanie, ze profesjonalne umiejçtnosci wychowawcze zwiçksze siç dziçki unaukowieniu ksztalcenia pedagogicznego, okazalo siç dawno zludne. (...) Pedagogika praktyczna jest teorie przygotowujece do wlasciwych dzialan wychowawczych w danej sytuacji spoleczno - kulturowej. W miarç moznosci powinna siç ona opierac na wiedzy naukowej, lecz musi byc wolna od zbçdnego naukowego balastu. Ma do wykonania cztery zadania, które przekraczaje mozliwosci innych nauk. Powinna:

1) proponowac wychowawcom wartosciujece interpretacjç sytuacji spoleczno - kulturowej;

2) wytyczac i uzasadniac konkretne cele wychowania;

3) dostarczac praktycznych ocen, regul lub propozycji dotyczecych dzialan wychowawczych oraz róznych form instytucji wychowawczych;

4) promowac cnoty zawodowe wychowawców oraz specyficzne dla nich orientacjç co do wartosci spolecznych, udzielac im intelektualnego i emocjonalnego wsparcia”

Osoby odpowiedzialne za akademickie ksztalcenie nauczycieli i wychowawców potrzebuje innego profilu zawodowego niz uczeni prowadzecy badania nad wychowaniem. Powinni oni posiadac nastçpujece cechy: wlasne wystarczajece doswiadczenie zawodowe jako nauczyciel i wychowawca, solidne wiedzç z wielu dziedzin, klarownosc w mysleniu, mówieniu i pisaniu, umiejçtnosc przekazywania wychowawcom syntetycznej wiedzy, odwagç prostoty w jej teoretycznym przedstawiani.

Podsumowujec powyzsze rozwazania warto zwrócic jeszcze uwagç na postrzeganie i status zawodu nauczyciela. „Zdaniem Allana C. Ornsteina i Daniela U. Levine’a na pelne profesjç sklada siç czternascie warunków:

1. Istnienie specjalistycznej wiedzy i umiejçtnosci, które przekraczaje widzç i umiejçtnosci laików.

2. Poczucie sluzby publicznej i pelne zaangazowanie siç dla niej.

3. Stosowanie badan i teorii w praktyce.

4. Dlugi okres specjalnych praktyk.

5. Kontrola nad licencyjnymi standardami i /lub/ nad wymaganiami umozliwiajecymi wejscie do zawodu.

6. Autonomia o decydowaniu o wybranych sferach wlasnej dzialalnosci zawodowej.

7. Przyjçcie odpowiedzialnosci za wykonywane dzialania i istniejecy zbiór standardów dzialan.

8. Oddanie pracy i poswiçcenie siç klientom.

9. Wykorzystanie administracji do ulepszenia pracy profesjonalistów.

10. Istnienie samorzedów zawodowych (izb) dla czlonków danego zawodu.

11. Organizacja oferujeca akredytacjç dla indywidualnych profesjonalistów.

12. Kod etyczny pozwalajecy rozwiezywac wspólne problemy zwiezane z wykonywanym zawodem.

13. Wysoki poziom zaufania do kazdego pracownika danej profesji.

14. Wysoki prestiz spoleczny i wysoki status ekonomiczny pracowników.

Zywiç glçboke nadziejç ze powyzej wymienione warunki wskazujece na

Profesjonalizm w zawodzie pedagoga uda siç osiegnec a nowe spojrzenie na ksztalcenie pedagogów w zakresie pedagogiki praktycznej podniesie prestiz zawodu pedagoga oraz sprawi ze obdarzeni dusze pedagogiczne nauczyciele stane siç autorytetami w oczach swoich wychowanków.

BIBLIOGRAFIA

1. Sliwerski B., Myslec jak pedagog, GWP, Sopot 2010.

2. Prùcha J., Moderní pedagogika. Vida o edukacních procesach, Praha: Portál 1997.

3. Nalskowski S., Ogólne i specjalistyczne skladniki wyksztalcenia jako teoretyczna podstawa uniwersyteckich studiów pedagogicznych, w: Psychologiczne i pedagogiczne aspekty studiowania, red. S. Kawula, Torun UMK 1981.

4. Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków WAM 2005.

Akty prawne:

- Zalecznik nr 78 do rozporzedzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia

12 lipca 2007 r. w sprawie standardów ksztalcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów ksztalcenia, a takze trybu tworzenia i warunków, jakie musi spelniac uczelnia, by prowadzic studia miçdzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z dnia 13 wrzesnia 2007 r.)

- Rozporzedzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzesnia 2004 r. w sprawie standardów ksztalcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2110)

- Rozporzedzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. nr 82, poz. 537)

Netografia:

1. Http://www. kwalifikacj e. praca. gov. pl/standardy_wprowadzenie. action

2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Www. nauka. gov. pl;

3. Http://isap. sejm. gov. pl.

Категорія: Статті польською мовою | Додав: Natali (11.05.2015)
Переглядів: 249 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]